home

 

medisch  specialist (KNMG)

register

 

ten

 

 

 

 

Algemeen

In Nederland mag een arts zich medisch specialist noemen als hij door een speciale registratiecommissie is ingeschreven in het een speciaal register. Daarvoor moet aan de eisen voor het specialisme zijn voldaan. Deze eisen worden vastgesteld door een college. Dit houdt globaal in: een opleiding gedurende een aantal jaren aan een daartoe erkend ziekenhuis. Een basisarts (afgeronde studie geneeskunde inclusief co-schappen) kan solliciteren voor een plek in zo'n opleiding.

Er bestaan drie colleges die de registratieregels vaststellen binnen deelgebieden van de geneeskunde vaststellen, en drie registratiecommissies die het register bijhouden:

  • Centraal College Medische Specialismen (CCMS), bijbehorende registratiecommissie: MSRC

  • College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten (CHVG), bijbehorende registratiecommissie: HVRC

  • College voor Sociale Geneeskunde (CSG), bijbehorende registratiecommissie: SGRC

Opleiding MSRC

Algemene informatie
De opleiding tot specialist ligt vast in de regelgeving van het CCMS. De regelgeving bestaat uit één kaderbesluit met alle voor dat college en de daaronder ressorterende specialismen geldende algemene bepalingen, en specifieke besluiten met, voor alle specialismen afzonderlijk, aanvullingen op het kaderbesluit.

Specialismen op alfabetische volgorde


Specifieke informatie over de verschillende opleidingen tot medisch specialist.

 

Opleiding HVRC

Opleiding tot huisarts

Opleidingsduur
De opleiding duurt drie jaar voltijds en kan in deeltijd worden gevolgd, met een ondergrens van 50 procent.

 

Opleidingseisen
Bij de opleiding van artsen die voor 1 januari 2005 met de opleiding zijn begonnen is Besluit CHVG no. 4-2000 van toepassing. Bij de opleiding van artsen die na 1 januari 2005 met de opleiding zijn begonnen zijn het Kaderbesluit CHVG (hoofdstuk B) en het Besluit Huisartsgeneeskunde (hoofdstuk B) van toepassing. Verder zijn de beleidsregels I.1 tot en met I.7 van toepassing.

 

Capaciteit en toelatingsprocedure
In 2007 kunnen in elk geval 516 artsen beginnen met de opleiding tot huisarts. Voor 2008 is het aantal artsen dat kan beginnen nog niet bekend. De opleidingen starten op 1 maart en/of 1 september bij acht universitaire opleidingsinstituten. De toelatingsprocedure begint met toezending van het aanmeldingsformulier én een sollicitatiebrief aan het bureau van de Stichting Verenigde Universitaire Huisartsopleidingen (SVUH), Postbus 20072, 3502 LB  UTRECHT). Het aanmeldingsformulier kan worden gedownload via www.huisartsopleiding.nl en kan ook worden verkregen bij het bureau van de SVUH. Voor toelating tot de opleiding vindt in ieder geval een selectiegesprek plaats.
Een kandidaat aan wie door de selectiecommissie van een opleidingsinstituut een opleidingsplaats is toegewezen, dient zich in te schrijven in het opleidingsregister van de HVRC.
De kosten (leges) bedragen € 365,-. Voor inschrijving in het opleidingsregister is inschrijving in het BIG-register van artsen een voorwaarde. Na inschrijving in het opleidingsregister kan de kandidaat een opleidingsovereenkomst sluiten met het opleidinginstituut.

 

Opleidingsprogramma
De opleiding bestaat uit 21 tot 30 maanden leren en werken in de praktijk van een huisarts die als opleider is erkend, en uit 6 tot 15 maanden stages buiten de huisartspraktijk, waaronder in elk geval een stage van tenminste zes maanden in een ziekenhuis. Gemiddeld één dag per week wordt besteed aan cursorisch onderwijs bij of vanwege het opleidingsinstituut. Gedurende de gehele opleiding wordt de voortgang van de arts in opleiding geevalueerd en getoetst. Aan het eind van het eerste en het tweede jaar alsmede drie maanden voor het beoogde einde van de opleiding vindt een selectieve beoordeling plaats om na te gaan of de arts de opleiding kan vervolgen en voltooien. Vrijstelling van onderdelen van de opleiding is mogelijk, bijvoorbeeld op grond van voorafgaand aan de opleiding opgedane ervaring in opleidingsinrichtingen.

 

Financiering en rechtspositie
De huisartsopleiding wordt gefinancierd door de SBOH, die hiertoe een subsidie van het Ministerie van VWS ontvangt. Artsen in opleiding tot huisarts (aios huisartsgeneeskunde) kunnen een arbeidsovereenkomst sluiten met de SBOH, die tevens als werkgever van huisartsen in opleiding fungeert.

Meer informatie over de huisartsopleiding is te vinden op de website www.huisartsopleiding.nl

Opleiding tot verpleeghuisarts

Opleidingsduur
De opleiding duurt twee jaar voltijds. Binnen enkele jaren zal de opleidingsduur worden verlengd tot drie jaar. De opleiding kan in deeltijd worden gevolgd met een ondergrens van 50 procent.

 

Opleidingseisen
Bij de opleiding van artsen die voor 1 januari 2005 met de opleiding zijn begonnen isBesluit CHVG no.3-2000van toepassing. Bij de opleiding van artsen die na 1 januari 2005 met de opleiding zijn begonnen zijn het Kaderbesluit CHVG (hoofdstuk B) en het Besluit Verpleeghuisgeneeskunde (hoofdstuk B) van toepassing.  Daarnaast zijn de beleidsregels I.1 tot en met I.7 van toepassing.

 

Capaciteit en toelatingsprocedure
In 2007 kunnen 96 artsen beginnen met de opleiding. De opleidingen starten op 1 maart en 1 september bij drie universitaire opleidingsinstituten. Kandidaten kunnen solliciteren bij verpleeghuizen met een opleidingserkenning. Indien het betreffende verpleeghuis een kandidaat heeft gekozen, draagt het verpleeghuis de kandidaat voor bij het opleidingsinstituut voor de tweede fase van de selectieprocedure. Als ook het opleidingsinstituut de kandidaat heeft toegelaten, kan deze zich inschrijven in het opleidingsregister van de HVRC. De kosten (leges) bedragen € 365,-. Voor inschrijving in het opleidingsregister is inschrijving in het BIG-register van artsen een voorwaarde. Na inschrijving in het opleidingsregister kan de kandidaat een opleidingsovereenkomst sluiten met het opleidinginstituut.

 

Opleidingsprogramma
De opleiding bestaat uit twee opleidingsperiodes (Somatiek en Psychogeriatrie) en twee stageperiodes (Ambulant en Ziekenhuisstage plus keuzestage) van elk 6-12 maanden. Gemiddeld één dag per week wordt besteed aan cursorisch onderwijs, georganiseerd door het opleidingsinstituut. Gedurende de gehele opleiding wordt de voortgang van de arts in opleiding tot specialist (aios) geëvalueerd en getoetst. Aan het eind van het eerste en het tweede jaar alsmede drie maanden voor het beoogde einde van de opleiding vindt een selectieve beoordeling plaats om na te gaan of de aios de opleiding kan vervolgen en voltooien. Vrijstelling van onderdelen van de opleiding is mogelijk, bijvoorbeeld op grond van voorafgaand aan de opleiding opgedane ervaring in opleidingsinrichtingen.

 

Financiering en rechtspositie
De opleiding tot verpleeghuisarts wordt gefinancierd uit de verpleegprijs van alle verpleeghuizen in Nederland. Het verpleeghuis voor opleiding ontvangt hiervoor een vergoeding, waaruit zowel de kosten van het opleidingsinstituut als de salariskosten van de aios worden betaald. De aios sluit voor de duur van de opleiding een arbeidsovereenkomst met het verpleeghuis.

 

Opleiding SGRC

Artsen die zich willen specialiseren  als bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts voor maatschappij en gezondheid of sportarts moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ingeschreven zijn in het BIG register

  • werkzaam zijn in een opleidingsinrichting voor het betreffende specialisme

  • toestemming hebben van de werkgever om de opleiding te gaan volgen

  • een opleider toegewezen hebben gekregen

  • een opleidingsovereenkomst met een van de opleidingsinstituten hebben afgesloten.

Een opleidingsinrichting of opleidingsinstituut is een instelling die als zodanig door de SGRC erkend is.

De omvang van werkzaamheid plus opleidingsactiviteiten dient 100% te zijn. Praktijkopleiding dient binnen het kader van de werkzaamheid plaats te vinden; cursorisch onderwijs en stages worden geacht 6 uur per week te beslaan (bij voltijds opleiding).

In geval van deeltijd moet de opleidingsduur, die normaal 4 jaar bedraagt, naar rato worden verlengd.

De minimum werkzaamheid waarmee iemand tot de opleiding kan worden toegelaten bedraagt 16 uur per week; in dat geval bedraagt de opleidingsduur  8 jaar.

 

Aanmelding voor inschrijving in het opleidingsregister is uitsluitend mogelijk via een van de erkende opleidingsinstituten. Zodra de SGRC bericht van uw deelname ontvangt, wordt het inschrijvingspakket aan u toegezonden. Aan de behandeling van het verzoek tot inschrijving in het opleidingsregister zijn kosten verbonden. U ontvangt daarvoor een acceptgirokaart.